Her er du: Hjem » Om Caemento » Salgs- og leveringsbetingelser

Bemærk
Grundet nye EU-krav (GDPR) d. 25. maj 2018 opdateres vores:
Salgs- og leveringsbetingelser, Vilkår for Brug, Databehandleraftale, Privatlivspolitik og Cookie Politik!

Tak fordi du besøger Caemento.dk´s Salgs- og leveringsbetingelser. 
Vi opdaterer vores Salgs- og leveringsbetingelser pr. 25. maj 2018.
Her er nogle af de ændringer, du vil finde:

  • Vi har opdateret vores Salgs- og leveringsbetingelser til at afspejle ændringer i lov om beskyttelse af personlige oplysninger.
  • Vi har tilføjet detaljer om dine muligheder til at administrere de oplysninger, du deler med os, og de nye værktøjer vi har oprettet for at hjælpe dig med at gøre det.

Denne opdaterede Salgs- og leveringsbetingelser giver dig mere kontrol over dine oplysninger og forklarer tydeligere, hvordan vi bruger dem. Vores grundlæggende forpligtelser vedrørende dit privatliv er ikke ændret, herunder forpligtelsen til aldrig at sælge dine data.

Du kan læse den opdaterede Salgs- og leveringsbetingelser nedenfor.

Vi har synkroniseret på tværs af hele websitet og laver også nogle relaterede ændringer i vores:

Som altid, tak for at du benytter Caemento.dk.
Du er velkommen til at sende os en mail til , hvis du har spørgsmål eller feedback.

Indholdsfortegnelse

1. Ændringer i denne Salgs- og leveringsbetingelser

Vi kan opdatere denne Salgs- og leveringsbetingelser fra tid til anden. Hvis vi gør det, giver vi dig besked om eventuelle væsentlige ændringer, enten ved at give dig besked på webstedet eller ved at sende dig en mail. Nye versioner af denne Salgs- og leveringsbetingelser finder aldrig anvendelse med tilbagevirkende kraft – vi fortæller dig den nøjagtige dato, de træder i kraft. Hvis du fortsætter med at bruge Caemento efter en ændring, betyder det at du accepterer denne Salgs- og leveringsbetingelser.

2. Hvem vi er

Caemento (sammen med repræsentanter, konsulenter, medarbejdere og direktører - kollektivt "Caemento og Caemento.dk", "vi" eller "os") tilbyder information igennem produktsider, der hjælper arkitekter, ingeniører og entreprenører med information til polering af betongulve. Vores hovedservice er polering af betongulve. Vi er en virksomhed baseret på salg i Danmark.
Caemento
Egesvinget 15
4040 Jyllinge
Danmark
CVR-nummer: 35868615
Telefon: (+45) 60 16 88 06
E-mail:
Website: https://www.caemento.dk

3. Sådan gælder denne Salgs- og leveringsbetingelser

Denne Salgs- og leveringsbetingelser beskriver de oplysninger, vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger disse oplysninger og vores retsgrundlag til at gøre det. Det dækker også, om og hvordan disse oplysninger kan deles og dine rettigheder og valg vedrørende de oplysninger, du giver os. Hvis du ser et ord med stort begyndelsesbogstav, er det defineret i vores Vilkår for Brug.

Vi bruger Privatlivsinformationer som beskrevet i vores Privatlivspolitik.
Vi bruger cookies og lignende teknologier som beskrevet i vores Cookie Politik.

Ved at bruge de Services som tilbydes af Caemento, anerkender du at du har accepteret vores Vilkår for Brug, og at du har læst og forstået denne Salgs- og leveringsbetingelser, vores Databehandleraftale, Privatlivspolitik og Cookie Politik.

4. Anvendelse

4.1 Anvendelse
Salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler med Caemento og Caemento.dkCVR-nummer: 35868615, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser indenfor støbning, glitning, slibning og polering af betongulve til erhvervskunder.

5. Aftalegrundlag

5.1 Aftalegrundlag
Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

5.2 Ændringer og tillæg
Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

6. Serviceydelser

6.1 Standard
De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssig korrekt og er omfattet af “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 10. december 1992 (AB 92) med nedennævnte tilføjelser og fravigelser.

Desuden gælder Dansk Byggeris standardforbehold af maj 2008. Serviceydelser er omfattet af. Det forudsættes, at der stilles velfærdsforanstaltninger til rådighed for Virksomhedens ansatte i henhold til arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende steder.

Hvis den i tilbuddet angivne leveringstid for arbejde og materiel ikke kan overholdes på grund af dokumenteret indgang af andre ordrer indkommet inden modtagelse af accept, optages der forhandling om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til et resultat, forbeholder Virksomheden sig helt eller delvist at træde tilbage fra sit tilbud uden at der kan rejse krav for misligholdelse af kontrakten.

I Virksomhedens tilbud og aftaler indgår ikke udgifter til stilladsleje, hejs, kran og anden byggepladsindretning, og i det omfang stilladsleje og byggepladsindretning er nødvendigt afregner Virksomheden særskilt herfor. Vi står ikke for indkørsel og tilgængelighed til egne maskiner i forhold til at kunne trille vores maskiner ind til entrepriseområdet.

6.2 Kundens medvirken
Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

6.3 Lovgivning og standarder
Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

7. Pris og betaling

7.1 Pris
Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Virksomheden samarbejder med tredjeparter til levering af tredjeparts serviceydelser til Virksomhedens kunder. Tredjeparts priser indhentes som tredjeparts gældende dagspriser. Ved kundens brug af Virksomhedens serviceaftaler kan Virksomhedens og tredjeparts priser ændres uden varsel. Alle priser er eksklusive moms.

7.2 Betaling
Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest Netto 8 dage, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Ved kundens brug af Virksomhedens serviceaftaler aftales der individuelle betalingsfrister og hyppighed.

Parterne er enige om, at Virksomheden ikke skal stille sikkerhed iht. AB92 § 6 og § 7 medmindre entreprisearbejdet overstiger kr. 1.000.000, -.

Medmindre andet er aftalt, gælder følgende betalingsbetingelser for Virksomhedens entreprisearbejder:

  • Rate: 50 % betales senest på dagen for start af entreprisearbejdet eller på selve støbedagen.
  • Rate: 50 % betales ved aflevering af entreprisearbejdet.

Ved slibning betales rate 1 på 50% efter nærmere aftale. Rate 2 udgør 30% som betales, når 80% af arbejdet er udført. Rate 3 udgør 20% betales ved afleveringsforretningen.

8. Forsinket betaling

8.1 Rente
Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 3,00%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 200,00 DKK fra forfaldstid og til betaling sker.

8.2 Ophævelse
Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 8.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

9. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

9.1 Tilbud
Virksomhedens tilbud er gældende i 5 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

9.2 Ordrer
Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Ydelsesnummer, (iii) Beskrivelse af ydelse, (iv) Pris, (v) Betalingsbetingelser, og (vi) Leveringsdato.

9.3 Ordrebekræftelser
Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

9.4 Ændring af ordrer
Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

9.5 Uoverensstemmende vilkår
Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

10. Levering

10.1 Leveringstid
Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

10.2 Undersøgelse
Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

11. Forsinket levering

11.1 Meddelelse
Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Virksomheden er berettiget til tidsfristforlængelse, når det følger af AB 92, § 24, samt når:

  • Nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig forhindrer eller forsinker arbejdet.
  • Arbejdet standses eller sinkes af offentlige påbud eller forbud fra Arbejdstilsynet, der ikke klart og udtrykkeligt følger af Lovgivning, myndighedsanvisninger, reglementer eller tilsvarende alment gældende retningslinjer.

Ved Virksomhedens ansvarspådragende forsinkelse – jf. AB 92, § 25, stk. 1 – betaler Virksomheden en dagbod på kr 0,- pr. arbejdsdag af kontraktsummen ekskl. moms.

11.2 Ophævelse
Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

12. Garanti

12.1 Garanti
Virksomheden garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i 1 uge efter leveringen. For dele, der afhjælpes under garanti, udgør garantiperioden 1 måned fra afslutning af afhjælpningen, dog maksimalt 2 måneder fra oprindelig levering.

12.2 Undtagelser
Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) tredjeparts serviceydelser, (ii) brug i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

12.3 Meddelelse
Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

12.4 Undersøgelse
Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

12.5 Afhjælpning
Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 12.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

12.6 Ophævelse
Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 12.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 12.

13. Ansvar

13.1 Ansvar
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. Ved serviceydelser der leveres af tredjepart, er det tredjepart som er ansvarlig.

13.2 Ansvarsbegrænsning
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 15 % af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Virksomhedens ansvar i henhold til aftalen er – medmindre andet er særskilt aftalt – begrænset til kr. 50.000, – i aftalens løbetid.

13.3 Indirekte tab
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

13.4 Force majeure
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, tredjeparts serviceydelser og arbejdsstridigheder.

14. Immaterielle rettigheder

14.1 Ejendomsret
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder de services som beskrevet i pkt. 4.1, tilhører Virksomheden.

14.2 Licens
Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

14.3 Krænkelse
Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden holde Virksomheden skødesløs, medmindre krænkelsen er forsætlig.

15. Fortrolighed

15.1 Videregivelse og brug
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

15.2 Beskyttelse
Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 15.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

15.3 Varighed
Parternes forpligtelser efter pkt. 15.1-15.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

16. Gældende lov og værneting

16.1 Gældende lov
Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

16.2 Værneting
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved Københavns Byret.

Disse opdaterede betingelser træder i kraft den 23. marts 2019 kl. 12.00 dansk tid, og gælder for alle handler, der blev gennemført med Caemento på det tidspunkt eller efter den dato.

Med venlig hilsen
Caemento

Der tages forbehold for trykfejl
Sidst opdateret: 18. april 2019