Her er du: Hjem » Om Caemento » Databehandleraftale

Bemærk
Grundet nye EU-krav (GDPR) d. 25. maj 2018 opdateres vores:
Salgs- og leveringsbetingelser, Vilkår for Brug, Databehandleraftale, Privatlivspolitik og Cookie Politik!

Tak fordi du besøger Caemento.dk´s Databehandleraftale. 
Vi opdaterer vores Databehandleraftale pr. 25. maj 2018.
Her er nogle af de ændringer, du vil finde:

  • Vi har opdateret Databehandleraftalen til at afspejle ændringer i lov om beskyttelse af personlige oplysninger.
  • Vi har tilføjet detaljer om dine muligheder til at administrere de oplysninger, du deler med os, og de nye værktøjer vi har oprettet for at hjælpe dig med at gøre det.

Denne opdaterede Databehandleraftale giver dig mere kontrol over dine oplysninger og forklarer tydeligere, hvordan vi bruger dem. Vores grundlæggende forpligtelser vedrørende dit privatliv er ikke ændret, herunder forpligtelsen til aldrig at sælge dine data.

Du kan læse den opdaterede Databehandleraftale nedenfor.

Vi har synkroniseret på tværs af hele websitet og laver også nogle relaterede ændringer i vores:

Som altid, tak for at du benytter Caemento.dk.
Du er velkommen til at sende os en mail til , hvis du har spørgsmål eller feedback.

Indholdsfortegnelse

1. Ændringer i denne Databehandleraftale

Vi kan opdatere denne Databehandleraftale fra tid til anden. Hvis vi gør det, giver vi dig besked om eventuelle væsentlige ændringer, enten ved at give dig besked på webstedet eller ved at sende dig en mail. Nye versioner af denne Databehandleraftale finder aldrig anvendelse med tilbagevirkende kraft – vi fortæller dig den nøjagtige dato, de træder i kraft. Hvis du fortsætter med at bruge Caemento.dk efter en ændring, betyder det at du accepterer denne Databehandleraftale.

2. Hvem vi er

Caemento (sammen med repræsentanter, konsulenter, medarbejdere og direktører - kollektivt "Caemento og Caemento.dk", "vi" eller "os") tilbyder information igennem produktsider, der hjælper arkitekter, ingeniører og entreprenører med information til polering af betongulve. Vores hovedservice er polering af betongulve. Vi er en virksomhed baseret på salg i Danmark.
Caemento
Egesvinget 15
4040 Jyllinge
Danmark
CVR-nummer: 35868615
Telefon: (+45) 60 16 88 06
E-mail:
Website: https://www.caemento.dk

3. Sådan gælder denne Databehandleraftale

Denne Databehandleraftale beskriver de oplysninger, vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger disse oplysninger og vores retsgrundlag til at gøre det. Det dækker også, om og hvordan disse oplysninger kan deles og dine rettigheder og valg vedrørende de oplysninger, du giver os. Hvis du ser et ord med stort begyndelsesbogstav, er det defineret i vores Vilkår for Brug.

Vi bruger Privatlivsinformationer som beskrevet i vores Privatlivspolitik.
Vi bruger cookies og lignende teknologier som beskrevet i vores Cookie Politik.

Ved at bruge de Services som tilbydes af Caemento.dk anerkender du, at du har accepteret vores Vilkår for Brug, og at du har læst og forstået denne Databehandleraftale, vores Salgs- og leveringsbetingelser, Privatlivspolitik og Cookie Politik.

4. Formål og beskrivelse af databehandling

4.1 Databehandleraftalen har til formål at styre og regulere Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

4.2 Aftalen reguleres af Europa Parlamentets og Rådets forordning EU 2016/679 af 27. april 2016 samt Rådets direktiv EU 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Databeskyttelsesforordningen) samt i Databeskyttelsesloven.

4.3 Databehandleren behandler forskellige typer personoplysninger vedrørende den Dataansvarlige og den Data-ansvarliges kunder.

4.4 Formålet er, at Databehandleren skal udføre online marketingsopgaver for den Dataansvarlige.

4.5 Den Dataansvarlige definerer selv hvilke oplysninger Databehandleren får, og står selv for overdragelsen af disse oplysninger, hvorfor Caemento.dk er databehandler, jfr. persondatalovens § 3, stk. 5 og artikel 4, stk. 8 i persondataforordningen. Dataansvarlig er ansvarlig for de personoplysninger, som den Dataansvarlige instruerer, Databehandler om at behandle. Dataansvarlig har ansvaret for, at de personoplysninger, som Dataansvarlig instruerer, Databehandler om at behandle, må behandles af Databehandler, herunder at behandlingen er nødvendig og saglig i forhold til den Dataansvarliges opgavevaretagelse.

4.6 Oplysningerne opbevares så længe aftalen løber og 6 måneder herefter.

5. Databehandlerens forpligtelser

5.1 Databehandleren må alene behandle de af den Dataansvarlige overførte personoplysninger i overensstemmelse med formålet angivet i pkt. 4.4.

5.2 Databehandler skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik, jf. de til enhver tid gældende regler og forskrifter herfor.

5.3 Databehandleren skal sikre, at adgangen til personoplysningerne er begrænset til de medarbejdere der som led i deres arbejde har behov for adgang til personoplysningerne. Medarbejderne skal underlægges tavshedspligt.

5.4 Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder, skal Databehandleren gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Dette for at sikre et sikkerhedsniveau der passer til disse risici, og på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i persondatalovgivningen og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder.

5.5 Databehandleren skal uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden eller fortroligheden underrette den Dataansvarlige herom. Databehandleren skal efter anmodning fra den Dataansvarlige bistå den Dataansvarlige i forhold til afklaring af bruddet på persondatasikkerheden, herunder i forbindelse med anmeldelse til Datatilsynet og/eller de registrerede.

5.6 Databehandleren vil på den Dataansvarliges anmodning give denne tilstrækkelige oplysninger til, at den Dataansvarlige kan påse, at kravene i Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven overholdes.

5.7 Den Dataansvarlige, eller en tredjemand udpeget af den Dataansvarlige, kan med rimeligt varsel få adgang til Databehandlerens systemer, der vedrører behandling omfattet af Databehandleraftalen. Den Dataansvarlige kan kun kræve at få adgang til de dele af systemerne der indeholder den Dataansvarliges data, og adgangen kan kun gives ved, at den Dataansvarlige, eller tredjemand udpeget af den Dataansvarlige, er tilstede på et af Databehandlerens kontorer, og at minimum en af Databehandlerens ansatte deltager. Den Dataansvarlige afholder selv omkostningerne hertil.

6. Brug af underdatabehandler(e) og videregivelse

6.1 Ved indgåelse af samarbejde mellem den Dataansvarlige og Databehandleren accepterer den Dataansvarlige, at Databehandleren benytter underdatabehandlere.

6.2 Det er en forudsætning for antagelse af en underdatabehandler, at denne lever op til de databeskyttelsesforpligtelser og kontraktuelle betingelser, som dem der er fastsat i nærværende aftale, herunder at underdatabehandleren skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven.

6.3 Hvis Databehandler overlader behandlingen af personoplysninger, som Dataansvarlig er dataansvarlig for til underdatabehandlere, skal Databehandleren indgå en skriftlig (under)databehandleraftale med underdatabehandleren.

6.4 Underdatabehandleraftalen skal pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som Databehandler, er pålagt herunder at underdatabehandleren garanterer at kunne levere tilstrækkelig ekspertise, pålidelighed og ressourcer til at kunne implementere de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger således, at underdatabehandlerens behandling til enhver tid opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder.

6.5 Dataansvarlig kan til enhver tid forlange dokumentation fra Databehandler for eksistensen og indholdet af underdatabehandleraftaler for de underdatabehandlere, som Databehandler anvender i forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser over for Dataansvarlig.

6.6 Al kommunikation mellem Dataansvarlig og underdatabehandleren skal ske via Databehandler.

6.7 Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine forpligtelser, forbliver Databehandleren fuldt ansvarlig over for den Dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.

7. Fortrolighed

7.1 Al information der afgives eller modtages i forbindelse med denne aftale, er fortrolig information.

7.2 Fortrolig information skal behandles strengt fortroligt og må ikke anvendes eller videregives til nogen tredjepart, medmindre dette sker til opfyldelse af denne aftale eller er påkrævet af Databeskyttelsesforordningen og/eller dansk lov.

7.3 Ved ophør af denne aftale skal Databehandleren slette alle informationer og al materiale modtaget i forbindelse med samarbejdet mellem Dataansvarlig og Databehandler.

8. Misligholdelse

8.1 I tilfælde af Databehandlerens eller Dataansvarliges væsentlige misligholdelse af aftalen, kan den ikkemisligholdende part ophæve aftalen. Ophævelse kan dog tidligst ske 20 arbejdsdage efter, at den ikke-misligholdende part har fremsendt skriftligt påkrav vedrørende misligholdelsen til den misligholdende part med krav om udbedring inden en frist på ikke under 5 arbejdsdage.

8.2 Såfremt udbedring er sket inden for den angivne frist, jf. pkt. 8.1 kan ophævelse ikke ske.

8.3 Databehandler er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog ikke for indirekte tab og følgeskader, medmindre der er udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

9. Ikrafttrædelse og ophør

9.1 Databehandleraftalen træder i kraft den 25. maj 2018.

9.2 Databehandleren er forpligtet af Databehandleraftalen, så længe denne behandler personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

9.3 Databehandleraftalen bortfalder automatisk ved opsigelse af samarbejdet mellem den Dataansvarlige og Databehandleren eller til det tidspunkt, hvor Databehandleren ikke længere behandler personoplysninger for den Data-ansvarlige.

10. Lovvalg og værneting

10.1 Databehandleraftalen reguleres af dansk ret.

10.2 Ethvert krav og enhver tvist, der udspringer eller på anden måde er forbundet med denne Databehandleraftale, skal afgøres ved byretten i Hillerød.

Disse opdaterede vilkår træder i kraft den 25. maj 2018 kl. 12.00 dansk tid, og gælder for alle handler og interaktioner, der blev gennemført på Caemento.dk på det tidspunkt eller efter den dato.

Med venlig hilsen
Caemento.dk

Der tages forbehold for trykfejl
Sidst opdateret: 18. april 2019